Regulamin funkcjonowania serwisu Dogry.pl

Obowiązuje od 01 listopada 2019 r.

Przed rozpoczęciem korzystania z Dogry.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Dogry.pl, Użytkownik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z usług Dogry.pl jest możliwe wyłącznie pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

 • Definicje
  • Gamekit - Gamekit SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 61, 00-667, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000698534, NIP 525-25-62-183, kapitał zakładowy 101 400,00zł. Kontakt z Gamekit możliwy jest pod adresem kontakt@dogry.pl.
  • Dogry.pl - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Gamekit na rzecz Użytkowników w formie serwisu internetowego o charakterze informacyjno-rozrywkowym. Serwis ten jest dostępny pod adresem www.dogry.pl, do którego uprawniony jest Gamekit i pod którym świadczona jest usługa Dogry.pl. Usługa Dogry.pl oferowana jest Użytkownikom:
   • w formie zamkniętej - dostępnej dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, umożliwiającej korzystanie z wszystkich dostępnych funkcjonalności Dogry.pl za pomocą Konta Użytkownika. Usługa Dogry.pl może być skomunikowana z portalem społecznościowym Facebook oraz kontem Google;
   • w formie otwartej - umożliwiającej jedynie bierne korzystanie z Dogry.pl, przy czym wszystkie funkcjonalności Dogry.pl nie są dostępne; ta forma jest dostępna wyłącznie dla niezalogowanych osób.
  • Korzystający - osoba fizyczna korzystająca z Dogry.pl.
  • Użytkownik - Korzystający, który dokonał Rejestracji Konta Użytkownika.
  • Konto Użytkownika - prowadzone dla zarejestrowanego Użytkownika przez Gamekit pod unikalnym wyróżnikiem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Dogry.pl, w tym informacje o Doładowaniach i Materiałach.
  • Multikonta - konta zarejestrowane/użytkowane przez tę samą osobę fizyczną i/lub pod tym samym adresem i/lub współdzielące urządzenie i/lub połączenie sieciowe.
  • Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.
  • Umowa - umowa o świadczenie usługi Dogry.pl.
  • Materiały - wszelkie treści, w tym Gry prezentowane w Dogry.pl lub do których Dogry.pl przekierowuje Użytkownika, z wyłączeniem treści i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
  • Gry - gry, o których informacja udostępniana jest na Dogry.pl.
  • Aplikacja, Aplikacja mobilna lub Apka – oznacza aplikację mobilną oferowaną przez Gamekit na urządzenia przenośne.
  • Punkty (pkt) - punkty przyznawane lub sprzedawane Użytkownikowi, które są gromadzone na Koncie Użytkownika.
  • Experience (exp) - doświadczenie Użytkownika zdobywane za wykonanie zadań lub inne aktywności określane przez Gamekit.
  • Level – stopień zaawansowania Użytkownika określany na podstawie Experience, od którego zależy możliwość Odbioru Nagrody.
  • Doładowanie - zwiększenie liczby Punktów na Koncie Użytkownika.
  • System płatności - oferowany przez Gamekit za pomocą Operatora płatności elektronicznej sposób uiszczania przez Użytkownika Opłat za Punkty.
  • Operator płatności - usługodawca, z którym Gamekit zawarł umowę na przyjmowanie i rozliczanie Opłat.
  • Regulamin - niniejszy Regulamin.
 • Rejestracja konta Użytkownika, warunki prowadzenia konta Użytkownika
  • Korzystającym z Dogry.pl może być każda osoba fizyczna. Korzystający może korzystać z Dogry.pl w ograniczonym zakresie.
  • Użytkownikiem Dogry.pl może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie, które ukończyły lat 13 mogą korzystać z Dogry.pl w oparciu o art. 20 Kodeksu cywilnego. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą korzystać z Dogry.pl. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może mieć założone Konto wyłącznie przez jej przedstawiciela ustawowego, a stroną Umowy jest w takim przypadku przedstawiciel ustawowy.
  • Rejestracja w Dogry.pl jest nieodpłatna. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego online. Rejestracja może nastąpić z dowolnego numeru IP. Rejestracja z zagranicznego numeru IP (tj. innego niż polski numer IP) może powodować ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności Dogry.pl.
  • W celu Rejestracji bezpośredniej Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, hasło, wiek oraz zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu, może również wyrazić zgody marketingowe. Nie jest możliwa rejestracja Konta Użytkownika za pomocą tymczasowych adresów e-mail.
  • W celu Rejestracji z wykorzystaniem portalu Facebook - Użytkownik musi wybrać w formularzu rejestracyjnym opcję "Zarejestruj przez Facebook" i dokonać logowania do serwisu Facebook.com. Logowanie z wykorzystaniem portalu Facebook nie musi wiązać się z udostępnieniem adresu e-mail.
  • W celu Rejestracji z wykorzystaniem konta Google - Użytkownik musi wybrać w formularzu rejestracyjnym opcję “Zarejestruj przez Google” i dokonać logowania na konto Google. Logowanie z wykorzystaniem konta Google wiąże się z udostępnieniem adresu e-mail.
  • W celu Rejestracji z wykorzystaniem konta Steam - Użytkownik musi wybrać w formularzu rejestracyjnym opcję "Zarejestruj przez Steam" i dokonać logowania do serwisu Steamcommunity.com. Logowanie z wykorzystaniem Steam nie musi wiązać się z udostępnieniem adresu e-mail.
  • Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego przez Użytkownika adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji Konta Użytkownika. Potwierdzenie Rejestracji nie jest konieczne do zawarcia Umowy. W przypadku braku potwierdzenia Rejestracji Umowa zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia danych rejestracyjnych w formularzu rejstracyjnym. Jeżeli potwierdzenie Rejestracji zostanie dokonane, do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  • W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres siedziby Gamekit w formie papierowej (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail kontakt@dogry.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli za wyraźną zgodą Użytkownika, nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług przez Gamekit przed terminem do odstąpienia od Umowy.
  • Po prawidłowej Rejestracji Gamekit w terminie nie dłuższym niż 21 dni tworzy Konto Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Założenie kolejnego Konta z tego samego adresu IP powoduje blokadę dostępu do Usług ze wszystkich Kont. Nie jest dopuszczalne udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom, ani korzystanie z Kont innych Użytkowników. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy.
  • Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika po podaniu maila wykorzystanego podczas Rejestracji i hasła (logowanie). Użytkownik, który dokonał Rejestracji za pomocą serwisu Facebook bądź też powiązał Konto w Dogry.pl z kontem w serwisie Facebook może również dokonać logowania za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect. Użytkownik może również uzyskać dostęp do Konta za pośrednictwem tymczasowego linku wysyłanego przez Gamekit (bez konieczności podania hasła).
  • Konto Użytkownika zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z ustawień Konta.
  • Konto Użytkownika jest niezbywalne. Użytkownik nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z założenia Konta Użytkownika.
  • W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik musi utworzyć Konto Użytkownika lub zalogować się w Aplikacji mobilnej z Konta Użytkownika, które już posiada.
  • Rejestracja w Aplikacji mobilnej jest wolna od opłat.
  • Aplikacja mobilna jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników, którzy spełniają warunki określone w ust. 2
  • Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto Użytkownika w Aplikacji I Dogry.pl.
  • Użytkownik nie może tworzyć Konta Użytkownika, jeżeli ma już Konto Użytkownika w Dogry.pl.
  • Użytkownik może korzystać wyłącznie z Apki w kraju, w którym dokonał on Rejestracji w Dogry.pl lub Aplikacji mobilnej.
  • Użytkownik może używać wyłącznie jednego urządzenia, na które została pobrana Aplikacja mobilna dla jednego Konta Użytkownika.
  • Użytkownik może logować się do Aplikacji wyłącznie z jednego urządzenia mobilnego.
  • Ustępy 2-12 stosuje się bezpośrednio do Aplikacji.
 • Prawa i obowiązki Gamekit
  • Gamekit zobowiązuje się świadczyć usługę Dogry.pl z należytą starannością.
  • Gamekit zapewnia, że usługa Dogry.pl będzie dostępna przez czas nie krótszy niż 360 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do Dogry.pl mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do Dogry.pl z powodu awarii, Gamekit dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie. Gamekit informuje, że usługa Dogry.pl dostępna jest z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Gamekit, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Dogry.pl tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.
  • Gamekit nie ponosi odpowiedzialności za:
   • treść komentarzy i oceny umieszczane przez Użytkowników;
   • materiały własne zamieszczane przez Użytkowników;
   • skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Dogry.pl;
   • sposób korzystania z Dogry.pl przez Użytkowników.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do:
   • natychmiastowego usunięcia treści/materiału, o których/którym mowa w pkt. IV.7.g) Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia;
   • wypowiedzenia Umowy po uprzednim powiadomieniu Użytkownika za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji. W sytuacji, gdy Użytkownik nie udostępnił adresu e-mail, wypowiedzenia dokonuje się poprzez wyświetlenie wiadomości systemowej. Okres wypowiedzenia Umowy przez Gamekit wynosi 7 dni.
  • Gamekit może w Dogry.pl wyświetlać materiały reklamowe kierowane do Użytkowników.
  • Gamekit może zablokować Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym:
   • w przypadku, gdy Użytkownik zakłada wiele Kont Użytkownika (Multikonta), narusza Regulamin przyznawania Punktów i Odbioru Nagród w Dogry.pl, w tym w sposób nielegalny zdobywa Punkty, a także gdy podczas Rejestracji lub Odbioru Nagrody Użytkownik podał błędne lub zmanipulowane dane;
   • w przypadku, gdy Użytkownik żąda usunięcia konta i zakłada następne konta na ten sam adres e-mail lub inny;
   • w przypadku, gdy Użytkownik zastrasza innych Użytkowników;
   • w przypadku, gdy Użytkownik gra za innego Użytkownika w celu zdobycia Punktów;
   • w przypadku, gdy Użytkownik udostępnia swój login lub hasło innemu Użytkownikowi;
   • w przypadku zaprzestania świadczenia usługi Dogry.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie Dogry.pl;
   • w przypadku, gdy Użytkownik naruszy zobowiązania określone w IV.6, IV.7 i IV.8 Regulaminu;
   • w przypadku, gdy Użytkownik do korzystania z Dogry.pl wykorzystuje tymczasowe adresy e-mail.
  • Gamekit odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Dogry.pl w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  • Niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Dogry.pl przez Gamekit nie powodują:
   • inne zakłócenia w korzystaniu z usługi Dogry.pl wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika;
   • niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika lub przez niego użytkowanego;
   • ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet.
 • Prawa i obowiązki Użytkownika
  • W ramach Dogry.pl Użytkownicy mogą między innymi:
   • oglądać zamieszczone w Dogry.pl Materiały, dowiadywać się o Grach oraz przechodzić do stron www podmiotów je oferujących, jak również korzystać z innych dostępnych w Dogry.pl multimediów;
   • zamieszczać treści oraz materiały własne Użytkowników dotyczące Materiałów;
   • oceniać zamieszczone w Dogry.pl Materiały zgodnie z istniejącym w Dogry.pl systemem oceniania;
   • zdobywać Punkty na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania Punktów i Odbioru Nagród w Dogry.pl, zdobywać Experience i Level,
  • Użytkownicy mogą korzystać z Dogry.pl oraz Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) oraz w ramach innych odpowiednich przepisów, przy czym takie korzystanie nie może naruszać korzystania z utworów lub baz danych przez Gamekit lub godzić w słuszne interesy Gamekit oraz podmiotów, których Materiały - na podstawie umowy z Gamekit - są udostępniane w Dogry.pl.
  • Użytkownicy mają prawo umieszczać w Dogry.pl własne treści (komentarze, posty na forum, itp.) dotyczące zamieszczonych w Dogry.pl Materiałów i dokonywać ocen Materiałów stosownie do istniejącego w Dogry.pl systemu ocen.
  • Użytkownik wprowadzający własne treści i materiały do Dogry.pl oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia, a treści i materiały nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając własne treści i materiały do Dogry.pl Użytkownik udziela Gamekit niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium całego świata na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Gamekit, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie materiałów i treści w bazach danych, wykorzystanie treści i materiałów w celu promocji Dogry.pl. Ponadto, Użytkownik zezwala Gamekit na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do własnych treści i materiałów oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów (wykonywanie praw zależnych).
  • Gamekit nie dopuszcza do rozpowszechniania, zamieszczania w Dogry.pl lub do innego wykorzystywania materiałów i treści wykonanych przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Dotyczy to w szczególności materiałów i treści, od których zależy wykonanie zadania lub udział w innym wydarzeniu organizowanym przez Gamekit.
  • Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane przez siebie w Dogry.pl. Użytkownik odpowiada za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich powstałe w wyniku zamieszczenia materiałów i treści w Dogry.pl. W przypadku wystąpienia wobec Gamekit przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi naruszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Gamekit od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i pokryć wszelkie spowodowane tym szkody, a także zaspokoić zasądzone prawomocnie roszczenia. W przypadku gdyby Gamekit zaspokoił roszczenia osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek zwrotu wszelkich poniesionych przez Gamekit kosztów z tym związanych, w tym m.in. kwoty głównej, należności ubocznych, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego.
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Dogry.pl zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
   • działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;
   • nieumieszczania w Dogry.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści o charakterze komercyjnym;
   • niezamieszczania materiałów, co do których nie posiada odpowiednich praw, w tym praw własności intelektualnej bądź praw do wykorzystania wizerunku;
   • niepodejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Dogry.pl;
   • nierepresjonowania, nie dręczenia, nie poniżania czy też zastraszania innych Użytkowników ze względu na ich wyznanie, płeć, orientację seksualną, rasę, tożsamość etniczną, wiek lub niepełnosprawność;
   • niezastraszania, nie kierowania gróźb lub do nie ubliżania pracownikom Gamekit;
   • niepodawania się za jakąkolwiek inną osobę, firmę lub inny podmiot, łącznie z Gamekit i jego pracownikami lub przedstawicielami;
   • nieumieszczania materiałów/treści niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusów oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów,
   • niepodejmowania działań mających na celu wprowadzenie Gamekit w błąd, zmanipulowanie Gamekit lub doprowadzenie Gamekit do niekorzystnego rozporządzenia przedmiotami lub dobrami niematerialnymi, które przedstawiają wartość ekonomiczną.

   Złamanie któregokolwiek z powyższych postanowień może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności przewidzianej we właściwych przepisach prawnych, nie wyłączając przepisów prawnokarnych.

  • Użytkownik nie jest uprawniony do:
   • dokonywania, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób zawartości Dogry.pl lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych w ramach Dogry.pl;
   • publicznego komunikowania bądź jakiejkolwiek innej formy publicznego rozpowszechniania Materiałów zamieszczonych w Dogry.pl;
   • korzystania w Dogry.pl z tymczasowych adresów e-mail;
   • korzystania z proxy ani innych technicznych rozwiązań, które modyfikują dane o jego aktualnej lokalizacji lub adresie IP.
  • Użytkownikowi zabrania się tworzenia wielu Kont Użytkownika. W przypadku utworzenia przez Użytkownika kilku Kont Użytkownika, Gamekit ma prawo do usunięcia wszystkich Kont Użytkownika.
  • W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik musi umożliwić Gamekit dostęp do danych zgromadzonych na urządzeniu mobilnym, a w szczególności do:
   • Listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym Użytkownika,
   • Informacji statystycznych o wykorzystaniu aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym
  • Dostęp do danych zgromadzonych na urządzeniu mobilnym jest niezbędny dla przyznawania Punktów. Gamekit nie będzie wykorzystywał tych danych do profilowania ani nie będzie dzielił się tymi danymi z podmiotami trzecimi.
  • Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą likwidacji Konta Użytkownika przez Gamekit. Gamekit dokona likwidacji Konta Użytkownika w ciągu 21 dni od momentu złożenia przez Użytkownika, za pomocą formularza elektronicznego dostępnego online w Dogry.pl, prawidłowej dyspozycji wypowiedzenia Umowy.
  • Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia Regulaminu przyznawania Punktów i Odbioru Nagród w Dogry.pl powoduje blokadę Konta Użytkownika.
 • Doładowanie
  • Gamekit udostępnia w Dogry.pl funkcjonalność, za pomocą której Użytkownik może odpłatnie nabywać Punkty. Minimalna liczba Punktów nabytych w ten sposób to 1 Punkt.
  • Czas realizacji odpłatnego Doładowania zależny jest od sposobu płatności wybranego przez Użytkownika i wynosi do 3 miesięcy. Użytkownik zostanie poinformowany o Doładowaniu wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji lub zaktualizowany przez Użytkownika w Koncie Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik nie podał adresu e-mail, informacja o Doładowaniu zostanie przekazana w formie wiadomości systemowej.
  • W przypadku podejrzenia wyłudzenia lub wprowadzenia Gamekit w błąd, odpłatne Doładowanie może być wstrzymane do czasu jego weryfikacji przez Operatora płatności. Podejrzenie wyłudzenia lub wprowadzenia w błąd może prowadzić do wypowiedzenia Umowy przez Gamekit ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem Konta.
  • Użytkownik może odstąpić od umowy nabycia Punktów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy nabycia Punktów. Odstąpienie od umowy nabycia Punktów następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres siedziby Gamekit w formie papierowej (pocztą tradycyjną) lub na adres e-mail kontakt@dogry.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy nabycia Punktów, jeżeli przed terminem do odstąpienia od umowy nastąpiło przypisanie Punktów na Koncie Użytkownika.
  • W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Punktów, Gamekit dokona zwrotu wpłaconej przez Użytkownika kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Punktów. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, przy pomocy którego Użytkownik dokonał zapłaty, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na zwrot wpłaconej kwoty w inny sposób. W przypadku płatności dokonanej za pomocą SMS zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w drodze przelewu bankowego na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego.
  • Gamekit nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane potwierdzenia płatności dostarczone Użytkownikowi przez Operatora płatności. Reklamacje dotyczące realizacji płatności nie są rozpatrywane przez Gamekit. Reklamacje te w zależności od sposobu płatności należy kierować do Operatora płatności, banku lub operatorów sieci telefonii komórkowych.
 • Dane osobowe i informacja handlowa
  • Korzystanie ze wszystkich funkcji Dogry.pl może wymagać udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych.
  • Formą identyfikacji Użytkownika są dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz numer IP komputera, poprzez który Użytkownik łączy się z Dogry.pl.
  • Administratorem danych osobowych jest Gamekit. Gamekit zapewnia możliwość weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia danych osobowych. Gamekit, jako administrator danych osobowych Użytkowników, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Pełna treść informacji o danych osobowych zgodna z art. 13 RODO znajduje się w zakładce “Dane osobowe”.
  • Gamekit może przesyłać za pomocą systemów teleinformatycznych informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - za zgodą Użytkownika.
  • Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej.
 • Polityka w zakresie plików cookies
  • Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z Dogry.pl, Gamekit może korzystać z plików cookies zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbierać informacje o adresie IP. "Cookie" to krótki plik tekstowy zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z Dogry.pl i w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. "Cookie" w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby korzystającej z Dogry.pl i nie są w nim zapisywane żadne informacje mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Dogry.pl, za co Gamekit nie ponosi odpowiedzialności. Gamekit zbiera informacje dotyczące korzystania z Dogry.pl przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Dogry.pl, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.
 • Reklamacje
  • Każdemu Użytkownikowi Dogry.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi Dogry.pl. Reklamacje rozpatruje Gamekit.
  • Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dogry.pl. Reklamacje należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np. adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej), a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna również zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do Gamekit.
  • Gamekit niezwłocznie informuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • Warunki techniczne korzystania z Dogry.pl
  • Do korzystania z Dogry.pl niezbędne jest korzystanie przez Użytkownika z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji.
  • Do korzystania z Dogry.pl w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
  • Gamekit informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie usługi, za co Gamekit nie ponosi odpowiedzialności.
 • Postanowienia Końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Spory powstałe w związku z realizacją usługi Dogry mogą być:
   • rozwiązywane z wykorzystaniem platformy ODR
   • rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne zgodnie z wyborem Użytkownika.
  • Aktualny tekst Regulaminu opublikowany jest w Dogry.pl w zakładce „Regulamin” oraz dostępny jest w siedzibie Gamekit. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu Gamekit powiadomi Użytkowników w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nową treść Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

Załączniki:

 1. Wzór odstąpienia od Umowy
 2. Polityka Cookies Gamekit

Archiwum

 1. Regulamin serwisu obowiązujący do: 2019-11-01
 2. Regulamin serwisu obowiązujący do: 2018-05-24