Regulamin przyznawania Punktów i Odbioru Nagród w Dogry.pl

Obowiązuje od 01 listopada 2019 r.

 • Definicje
  • Punkty (pkt.) – punkty przyznawane lub sprzedawane Użytkownikowi, które są gromadzone na Koncie Użytkownika.
  • Suma Punktów – łączna liczba Punktów na Koncie Użytkownika, która może następnie zostać wymieniona na Nagrodę.
  • Nagroda – nagroda przyznawana Użytkownikowi w związku ze zdobyciem określonej liczby Punktów oraz spełnieniem innych zasad i warunków określonych przez Gamekit, w szczególności w zakresie Levelu lub Experience.
  • Odbiór Nagrody – wymiana Punktów na Nagrodę określoną przez Gamekit możliwa przy określonym Levelu.
  • Gry – gry, o których informacja udostępniana jest w Dogry.pl.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Level – stopień zaawansowania Użytkownika określany na podstawie Experience, od którego zależy możliwość Odbioru Nagrody oraz możliwość dostępu do określonych funkcjonalności w Serwisie.
  • Experience - doświadczenie Użytkownika zdobywane za wykonanie zadań lub inne aktywności określane przez Gamekit.

  Inne terminy, pisane wielka literą, mają znaczenie nadane w Regulaminie funkcjonowania serwisu Dogry.pl.

 • Zasady Przyznawania Punktów
  • Regulamin określa zasady przyznawania Punktów Użytkownikom. Zobowiązania Gamekit w tym zakresie mają charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego, a stosowanie Regulaminu nie powoduje zawarcia umowy pomiędzy Gamekit a Użytkownikiem.
  • Podczas logowania do Serwisu Dogry.pl Użytkownicy gromadzą automatycznie Punkty na Koncie Użytkownika, bez możliwości dezaktywowania tej funkcji.
  • Dodatkowo, poza sytuacją opisaną w pkt II.2 Użytkownik może gromadzić Punkty między innymi wykonując zadania, biorąc udział w dodatkowych zadaniach organizowanych przez Gamekit lub w inny sposób określony przez Gamekit.
  • Wykonując specjalnie oznaczone zadania, Użytkownik zdobywa Experience. Ilość zdobytego przez Użytkownika Experience decyduje o tym, jaki Level ma dany Użytkownik.
  • Punkty automatycznie zgromadzone przez Użytkownika, jak również Punkty zgromadzone przez Użytkownika w inny sposób, zdobyty Experience lub określony Level może zostać anulowany (usunięty) przez Gamekit w przypadku naruszenia:
   • pkt III.1. Regulaminu,
   • pkt III.2. Regulaminu,
   • pkt IV.7 lub IV.8 Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl.
  • W przypadku stosowania programów blokujących wyświetlanie reklam takich jak Adblock lub innych programów o podobnym charakterze i działaniu, Punkty lub Experience mogą nie zostać naliczone prawidłowo.
  • Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, nagrody rzeczowe lub inne podobne świadczenia materialne.
  • Punkty są ważne przez 90 dni od ich zdobycia. Jeżeli Użytkownik nie zaloguje się przez 90 dni do Serwisu Dogry.pl lub Aplikacji mobilnej, Gamekit ma prawo kasować 100 punktów dziennie, aż do momentu zalogowania się Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji mobilnej, lub do osiągnięcia liczby Punktów równej lub mniejszej niż 100. Zalogowanie się Użytkownika w Serwisie Dogry.pl lub Aplikacji mobilnej przerywa kasowanie Punktów. Kasowanie punktów dotyczy kont z saldem powyżej 100 punktów.
  • Zasady określone w ust. 7 stosuje się również do Punktów, które zostały nabyte przez Użytkownika w drodze ich zakupów.
  • W sytuacji, gdy Konto Użytkownika zostało zablokowane z powodu naruszenia Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl lub z innych przyczyn, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odbioru Nagrody.
  • W sytuacji, gdy Użytkownik wprowadził w błąd Gamekit lub w inny sposób oszukuje Gamekit (pkt III.1), Użytkownik traci prawo do odbioru Nagrody.
 • Obowiązki Użytkownika związane ze zdobywaniem Punktów
  • Użytkownikowi zabrania się jakiegokolwiek wprowadzania Gamekit w błąd, w szczególności poprzez przesyłanie Gamekit fałszywych, zmanipulowanych lub podrobionych screenów, skanów, zdjęć lub innych materiałów mających świadczyć o graniu w Gry, wykonaniu zadań lub stanowiących podstawę do przyznania Użytkownikowi Punktów, Experience, Levelu lub Nagrody. Użytkownikowi zabrania się również podawania nieprawdziwych nicków lub innych oznaczeń wykorzystywanych w Grach. Użytkownikowi zabrania się tworzenia wielu Kont Użytkownika. W przypadku utworzenia przez Użytkownika kilku Kont Użytkownika, Gamekit ma prawo do usunięcia wszystkich Kont Użytkownika. Użytkownikowi zabrania się ponadto zakładania wielu kont w Grach tego samego producenta/dystrybutora Gry, jak również nicków zawierających zwroty odnoszące się lub zawierające nazwę Dogry, Dogry.pl lub nazwę podobną.
  • Użytkownik nie ma prawa sprzedawania, udostępniania lub przekazywania posiadanych Punktów lub Experience w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom chyba, że jest to dopuszczalne zasadami określonymi na stronach Dogry.pl.
 • Odbiór Nagrody
  • Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby Punktów, i przy uwzględnieniu określonego Experience, Użytkownik może odebrać Nagrodę lub wziąć udział w dodatkowym zadaniu/giveaway. Odebranie Nagrody będzie odbywało się w oparciu o zasady określone przez Gamekit w Regulaminie lub w Serwisie Dogry.pl. Odebranie przez Użytkownika Nagrody zależy od spełnienia tych warunków i zasad. Użytkownik nie może odebrać Nagrody, gdy nie ma wymaganej liczby Punktów lub wymaganego dla odbioru Nagrody Experience.
  • W celu odebrania Nagrody Gamekit prześle na unikalny numer telefonu komórkowego Użytkownika wiadomość SMS z linkiem. W celu odbioru Nagrody należy wejść na przesłany link. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysłaniem wiadomości SMS. Termin ważności linka wynosi 60 dni od dnia jego przesłania przez Gamekit.
  • Po przesłaniu wiadomości z linkiem Użytkownik może zostać również zobowiązany do dokonania weryfikacji polegającej na przesłaniu drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy umieszczony w Dogry.pl dodatkowych danych indentyfikujących.
  • Dla jednego adresu zamieszkania możliwe jest zbieranie Punktów, zdobywanie Experience lub odebranie tylko Nagrody tylko przez jednego Użytkownika (w takim przypadku bierze się pod uwagę Konto Użytkownika z najstarszą datą Rejestracji). Gamekit nie dopuszcza Odbioru Nagrody przez inną osobę, niż ta, której dane zgadzają się z danymi identyfikującymi podanymi do weryfikacji.
  • Po kliknięciu linka, o którym mowa w pkt. IV.2 lub po dokonaniu dodatkowej weryfikacji zgodnie z pkt. IV.3 Nagroda zostanie przekazana Użytkownikowi w terminie do 60 dni.
  • Odbiór Nagrody musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia umieszczenia informacji o Nagrodzie na Koncie Użytkownika. Brak Odbioru Nagrody w tym terminie powoduje anulowanie Nagrody oraz Punktów wykorzystanych na Odbiór Nagrody.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody Użytkownikom, którzy tworzą wiele Kont Użytkownika w Dogry.pl, grają w Gry z wykorzystaniem Kont innych Użytkowników, rejestrują się w Grach i grają z wykorzystaniem Kont innych Użytkowników poprzez udostępnienie danych o Koncie Użytkownika, podczas Rejestracji lub podczas procedury Odbioru Nagrody podali nieprawdziwe lub zmanipulowane dane, a także naruszających pkt. IV.5, 6, 7 lub 8 Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl lub naruszających Regulamin.
  • Gamekit ma prawo odmówić przyznania Nagrody lub przypisania Punktów na Koncie Użytkownika oraz przyznania Experience, w przypadku gdy Użytkownik posiada lub posiadał więcej niż 1 Konto Użytkownika lub posiada wiele kont w Grach tego samego producenta lub dystrybutora (zasada ta nie dotyczy sytuacji, w których dany producent lub gry przewiduje obowiązek posiadania jednego konta dla wielu Gier).
  • Gamekit odmawia przyznania Nagrody również w sytuacji, gdy za Użytkownika zadania w Grach wykonuje inna osoba, która nie jest Użytkownikiem bądź osoba trzecia lub inna osoba ingeruje w przebieg zadań.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do nieprzypisania Punktów oraz Experience na Koncie Użytkownika oraz odmówienia przyznania Nagrody, jeżeli Użytkownik wykonuje zadanie w inny sposób niż przez bezpośrednie przekierowanie ze strony zadania.
  • Gamekit również ma prawo odmówić przyznania Nagrody lub Punktów bez podania przyczyny.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Odbioru Nagrody i zwrotu Punktów na Konto Użytkownika w drodze aktualizacji Sumy Punktów, jeżeli dostawca Gry w trakcie terminu na Odbiór Nagrody zmienił wartość Doładowania Gry na inną. Zwrot Punktów na Konto Użytkownika nastąpi w terminie do 30 dni.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich Punktów oraz Experience przyznanych Użytkownikowi w przypadku, gdy Użytkownik podał błędne lub zmanipulowane dane podczas Rejestracji lub w trakcie Odbioru Nagrody.
  • Gamekit zastrzega sobie również prawo do anulowania Nagrody przyznanej Użytkownikowi w zadaniach prowadzonych przez Gamekit jeżeli Użytkownik nie odbierze Nagrody przyznanej w nich w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Użytkownika o przyznaniu Nagrody.
  • Odbiór Nagrody nie jest możliwy w przypadku, gdy:
   • Rejestracja nastąpiła z zagranicznego (tj. innego niż polski) numeru IP,
   • Rejestracja nastąpiła z polskiego numeru IP, a następnie Użytkownik korzysta z Dogry.pl z zagranicznego (tj. innego niż polski) numeru IP,
   • Użytkownik, pomimo zobowiązania przez Dogry.pl nie dokonał weryfikacji zgodnie z pkt. IV.2 i IV.3,
   • używania programów blokujących wyświetlanie reklam takich jak AdBlock lub innych programów o podobnym charakterze i działaniu.
 • Postanowienie końcowe
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do zakończenia przyznawania Punktów Użytkownikom oraz zastrzega sobie prawo do zakończenia umożliwienia Użytkownikom zdobywanie Punktów w każdym czasie.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Archiwum

 1. Regulamin Punktów i Odbioru Nagród obowiązujący do: 2019-11-01
 2. Regulamin Punktów i Odbioru Nagród obowiązujący do: 2018-05-24