Regulamin przyznawania Punktów i Odbioru Nagród w Dogry.pl

Regulamin Punktów i Odbioru Nagród obowiązujący do: 2019-11-01

Obowiązuje od 24 maja 2018 r.

 • Definicje
  • Punkty (pkt.) – punkty przyznawane lub sprzedawane Użytkownikowi, które są gromadzone na Koncie Użytkownika.
  • Suma Punktów – łączna liczba Punktów na Koncie Użytkownika, która może następnie zostać wymieniona na Nagrodę.
  • Nagroda – nagroda przyznawana Użytkownikowi w związku ze zdobyciem określonej liczby Punktów oraz spełnieniem innych zasad i warunków określonych przez Gamekit, w szczególności w zakresie Levelu lub Experience.
  • Odbiór Nagrody – wymiana Punktów na Nagrodę określoną przez Gamekit możliwa przy określonym Levelu.
  • Gry – gry, o których informacja udostępniana jest w Dogry.pl.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Level – stopień zaawansowania Użytkownika określany na podstawie Experience, od którego zależy możliwość Odbioru Nagrody oraz możliwość dostępu do określonych funkcjonalności w Serwisie.
  • Experience - doświadczenie Użytkownika zdobywane za wykonanie zadań lub inne aktywności określane przez Gamekit.

  Inne terminy, pisane wielka literą, mają znaczenie nadane w Regulaminie funkcjonowania serwisu Dogry.pl.

 • Zasady Przyznawania Punktów
  • Regulamin określa zasady przyznawania Punktów Użytkownikom. Zobowiązania Gamekit w tym zakresie mają charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego, a stosowanie Regulaminu nie powoduje zawarcia umowy pomiędzy Gamekit a Użytkownikiem.
  • Podczas logowania do Serwisu Dogry.pl Użytkownicy gromadzą automatycznie Punkty na Koncie Użytkownika, bez możliwości dezaktywowania tej funkcji.
  • Dodatkowo, poza sytuacją opisaną w pkt II.2 Użytkownik może gromadzić Punkty między innymi wykonując zadania, biorąc udział w dodakowych zadaniach organizowanych przez Gamekit lub w inny sposób określony przez Gamekit.
  • Wykonując specjalnie oznaczone zadania Użytkownik zdobywa Experience. Ilość zdobytego przez Użytkownika Experience decyduje o tym, jaki Level ma dany Użytkownik.
  • Punkty automatycznie zgromadzone przez Użytkownika, jak również Punkty zgromadzone przez Użytkownika w inny sposób, zdobyty Experience lub określony Level może zostać anulowany (usunięty) przez Gamekit w przypadku naruszenia:
   • pkt III.1. Regulaminu,
   • pkt III.2. Regulaminu,
   • pkt IV.7 lub IV.8 Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl.
  • W przypadku stosowania programów blokujących wyświetlanie reklam takich jak Adblock lub innych programów o podobnym charakterze i działaniu, Punkty lub Experience mogą nie zostać naliczone prawidłowo.
  • Termin ważności Punktów wynosi 60 dni od dnia momentu zdobycia Punktów przez Użytkownika. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze, nagrody rzeczowe lub inne podobne świadczenia materialne.
  • W sytuacji, gdy Konto Użytkownika zostało zablokowane z powodu naruszenia Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl lub z innych przyczyn, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odbioru Nagrody.
  • W sytuacji, gdy Użytkownik wprowadził w błąd Gamekit lub w inny sposób oszukuje Gamekit (pkt III.1), Użytkownik traci prawo do odbioru Nagrody.
 • Obowiązki Użytkownika związane ze zdobywaniem Punktów
  • Użytkownikowi zabrania się jakiegokolwiek wprowadzania Gamekit w błąd, w szczególności poprzez przesyłanie Gamekit fałszywych, zmanipulowanych lub podrobionych screenów, skanów, zdjęć lub innych materiałów mających świadczyć o graniu w Gry, wykonaniu zadań lub stanowiących podstawę do przyznania Użytkownikowi Punktów, Experience, Levelu lub Nagrody. Użytkownikowi zabrania się również podawania nieprawdziwych nicków lub innych oznaczeń wykorzystywanych w Grach. Użytkownikowi zabrania się tworzenia wielu Kont Użytkownika. W przypadku utworzenia przez Użytkownika kilku Kont Użytkownika, Gamekit ma prawo do usunięcia wszystkich Kont Użytkownika. Użytkownikowi zabrania się ponadto zakładania wielu kont w Grach tego samego producenta/dystrybutora Gry, jak również nicków zawierających zwroty odnoszące się lub zawierające nazwę Dogry, Dogry.pl lub nazwę podobną.
  • Użytkownik nie ma prawa sprzedawania, udostępniania lub przekazywania posiadanych Punktów lub Experience w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom chyba, że jest to dopuszczalne zasadami określonymi na stronach Dogry.pl.
 • Odbiór Nagrody
  • Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby Punktów, i przy uwzględnieniu określonego Experience, Użytkownik może odebrać Nagrodę lub wziąć udział w dodatkowym zadaniu/giveaway. Odebranie Nagrody będzie odbywało się w oparciu o zasady określone przez Gamekit w Regulaminie lub w Serwisie Dogry.pl. Odebranie przez Użytkownika Nagrody zależy od spełnienia tych warunków i zasad. Użytkownik nie może odebrać Nagrody, gdy nie ma wymaganej liczby Punktów lub wymaganego dla odbioru Nagrody Experience.
  • W celu odebrania Nagrody Gamekit prześle na unikalny numer telefonu komórkowego Użytkownika wiadomość SMS z linkiem. W celu odbioru Nagrody należy wejść na przesłany link. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysłaniem wiadomości SMS. Termin ważności linka wynosi 60 dni od dnia jego przesłania przez Gamekit.
  • Po przesłaniu wiadomości z linkiem Użytkownik może zostać również zobowiązany do dokonania weryfikacji polegającej na przesłaniu drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy umieszczony w Dogry.pl dodatkowych danych indentyfikujących.
  • Dla jednego adresu zamieszkania możliwe jest zbieranie Punktów, zdobywanie Experience lub odebranie tylko Nagrody tylko przez jednego Użytkownika (w takim przypadku bierze się pod uwagę Konto Użytkownika z najstarszą datą Rejestracji). Gamekit nie dopuszcza Odbioru Nagrody przez inną osobę, niż ta, której dane zgadzają się z danymi identyfikującymi podanymi do weryfikacji.
  • Po kliknięciu linka, o którym mowa w pkt. IV.2 lub po dokonaniu dodatkowej weryfikacji zgodnie z pkt. IV.3 Nagroda zostanie przekazana Użytkownikowi w terminie do 60 dni.
  • Odbiór Nagrody musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia umieszczenia informacji o Nagrodzie na Koncie Użytkownika. Brak Odbioru Nagrody w tym terminie powoduje anulowanie Nagrody oraz Punktów wykorzystanych na Odbiór Nagrody.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody Użytkownikom, którzy tworzą wiele Kont Użytkownika w Dogry.pl, grają w Gry z wykorzystaniem Kont innych Użytkowników, rejestrują się w Grach i grają z wykorzystaniem Kont innych Użytkowników poprzez udostępnienie danych o Koncie Użytkownika, podczas Rejestracji lub podczas procedury Odbioru Nagrody podali nieprawdziwe lub zmanipulowane dane, a także naruszających pkt. IV.5, 6, 7 lub 8 Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl lub naruszających Regulamin.
  • Gamekit ma prawo odmówić przyznania Nagrody lub przypisania Punktów na Koncie Użytkownika oraz przyznania Experience, w przypadku gdy Użytkownik posiada lub posiadał więcej niż 1 Konto Użytkownika lub posiada wiele kont w Grach tego samego producenta lub dystrybutora (zasada ta nie dotyczy sytuacji, w których dany producent lub gry przewiduje obowiązek posiadania jednego konta dla wielu Gier).
  • Gamekit odmawia przyznania Nagrody również w sytuacji, gdy za Użytkownika zadania w Grach wykonuje inna osoba, która nie jest Użytkownikiem bądź osoba trzecia lub inna osoba ingeruje w przebieg zadań.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do nieprzypisania Punktów oraz Experience na Koncie Użytkownika oraz odmówienia przyznania Nagrody, jeżeli Użytkownik wykonuje zadanie w inny sposób niż przez bezpośrednie przekierowanie ze strony zadania.
  • Gamekit również ma prawo odmówić przyznania Nagrody lub Punktów bez podania przyczyny.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Odbioru Nagrody i zwrotu Punktów na Konto Użytkownika w drodze aktualizacji Sumy Punktów, jeżeli dostawca Gry w trakcie terminu na Odbiór Nagrody zmienił wartość Doładowania Gry na inną. Zwrot Punktów na Konto Użytkownika nastąpi w terminie do 30 dni.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich Punktów oraz Experience przyznanych Użytkownikowi w przypadku, gdy Użytkownik podał błędne lub zmanipulowane dane podczas Rejestracji lub w trakcie Odbioru Nagrody.
  • Gamekit zastrzega sobie również prawo do anulowania Nagrody przyznanej Użytkownikowi w zadaniach prowadzonych przez Gamekit jeżeli Użytkownik nie odbierze Nagrody przyznanej w nich w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Użytkownika o przyznaniu Nagrody.
  • Odbiór Nagrody nie jest możliwy w przypadku, gdy:
   • Rejestracja nastąpiła z zagranicznego (tj. innego niż polski) numeru IP,
   • Rejestracja nastąpiła z polskiego numeru IP, a następnie Użytkownik korzysta z Dogry.pl z zagranicznego (tj. innego niż polski) numeru IP,
   • Użytkownik, pomimo zobowiązania przez Dogry.pl nie dokonał weryfikacji zgodnie z pkt. IV.2 i IV.3,
   • używania programów blokujących wyświetlanie reklam takich jak AdBlock lub innych programów o podobnym charakterze i działaniu.
 • Postanowienie końcowe
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do zakończenia przyznawania Punktów Użytkownikom oraz zastrzega sobie prawo do zakończenia umożliwienia Użytkownikom zdobywanie Punktów w każdym czasie.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.