Regulamin przyznawania Punktów i Odbioru Nagród w Dogry.pl

Archiwalny regulamin Punktów i Odbioru Nagród obowiązujący do: 2018-05-24

Regulamin przyznawania Punktów i Odbioru Nagród w Dogry.pl

 • Definicje
  • Punkty (pkt.) – punkty gromadzone przez Użytkownika.
  • Suma Punktów – łączna liczba Punktów na Koncie Użytkownika, która może następnie zostać wymieniona na Nagrodę.
  • Nagroda – nagroda przyznawana Użytkownikowi w związku ze zdobyciem określonej liczby Punktów oraz spełnieniem innych zasad i warunków określonych przez Gamekit.
  • Doładowanie Gry – wymiana Punktów na Nagrodę określoną przez Gamekit.
  • Gry – gry udostępniane w Dogry.pl.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
   Inne terminy, pisane wielka literą, mają znaczenie nadane w Regulaminie funkcjonowania serwisu Dogry.pl.
 • Zasady Przyznawania Punktów
  • Regulamin określa zasady przyznawania Punktów przez Gamekit. Zobowiązania Gamekit w tym zakresie mają charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego, a stosowanie Regulaminu nie powoduje zawarcia umowy pomiędzy Gamekit a Użytkownikiem.
  • Gamekit zobowiązuje się przyznawać Punkty oraz umożliwić Użytkownikom zdobywanie Punktów od dnia 12 sierpnia 2016 r. do odwołania.
  • Podczas korzystania z Serwisu Dogry.pl Użytkownicy gromadzą automatycznie Punkty na Koncie Użytkownika, bez możliwości dezaktywowania tej funkcji.
  • Użytkownik może gromadzić Punkty między innymi wykonując zadania, biorąc udział w konkursach organizowanych przez Gamekit lub w inny sposób określony przez Gamekit.
  • Punkty automatycznie zgromadzone przez Użytkownika, jak również Punkty zgromadzone przez Użytkownika w inny sposób mogą zostać anulowane (usunięte) przez Gamekit w przypadku naruszenia:
   • pkt III.1. Regulaminu,
   • pkt III.2. Regulaminu,
   • pkt IV.7 lub IV.8 Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl.
  • Termin ważności Punktów wynosi 60 dni od dnia momentu zdobycia Punktów przez Użytkownika.
 • Obowiązki Użytkownika związane ze zdobywaniem Punktów
  • Użytkownikowi zabrania się jakiegokolwiek wprowadzania Gamekit w błąd, w szczególności poprzez przesyłanie Gamekit fałszywych, zmanipulowanych lub podrobionych screenów, skanów, zdjęć lub innych materiałów mających świadczyć o graniu w Gry, wykonaniu zadań lub stanowiących podstawę do przyznania Użytkownikowi Punktów, Nagrody lub Doładowań. Użytkownikowi zabrania się również podawania nieprawdziwych nicków lub innych oznaczeń wykorzystywanych w Grach. Użytkownikowi zabrania się tworzenia wielu Kont Użytkownika. W przypadku utworzenia przez Użytkownika kilku Kont Użytkownika, Gamekit ma prawo do usunięcia wszystkich Kont Użytkownika. Użytkownikowi zabrania się ponadto zakładania wielu kont w Grach tego samego producenta/dystrybutora Gry, jak również nicków zawierających zwroty odnoszące się lub zawierające nazwę Dogry, Dogry.pl lub nazwę podobną.
  • Użytkownik nie ma prawa sprzedawania, udostępniania lub przekazywania posiadanych Punktów w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom chyba, że jest to dopuszczalne zasadami określonymi na stronach Dogry.pl.
 • Odbiór Nagrody
  • Gamekit będzie przyznawał Użytkownikom Nagrody w związku ze zgromadzeniem określonej liczby Punktów, w oparciu o zasady określone przez Gamekit w Regulaminie lub w Serwisie Dogry.pl. Przyznanie Użytkownikom Nagrody zależy od spełnienia tych warunków i zasad.
  • W celu odebrania Nagrody Gamekit prześle na unikalny numer telefonu komórkowego Użytkownika wiadomość SMS z kodem. Kod należy wprowadzić w Dogry.pl. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z wysłaniem wiadomości SMS. Termin ważności kodu wynosi 24 godziny od dnia przesłania kodu przez Gamekit.
  • Po przesłaniu wiadomości z kodem Użytkownik może zostać również zobowiązany do dokonania weryfikacji polegającej na przesłaniu drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy umieszczony w Dogry.pl zdjęcia (nie może to być skan) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (Gamekit uznaje również zdjęcia rachunków za media z uwidocznionym adresem). Na zdjęciu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość powinny znajdować się: imię i nazwisko, adres zamieszkania (zameldowania). Inne dane powinny zostać zakryte. Dla jednego adresu zamieszkania możliwe jest odbieranie Nagrody przez jednego użytkownika (konto z najstarszą datą rejestracji)
  • Po wprowadzeniu kodu, o którym mowa w pkt. IV.2 lub po dokonaniu dodatkowej weryfikacji zgodnie z pkt. IV.3. Nagroda zostanie przypisana na Koncie Użytkownika w terminie do 14 dni.
  • Doładowanie Gry nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia zamówienia na odbiór Punktów.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Nagrody Użytkownikom, którzy tworzą wiele Kont Użytkownika w Dogry.pl, grają w Gry z wykorzystaniem Kont innych Użytkowników, rejestrują się w Grach i grają z wykorzystaniem Kont innych Użytkowników poprzez udostępnienie danych o Koncie Użytkownika, podczas Rejestracji lub podczas procedury Odbioru Nagrody podali nieprawdziwe lub zmanipulowane dane, a także naruszających pkt. IV.5, 6, 8 lub 9 Regulaminu funkcjonowania serwisu Dogry.pl lub naruszających Regulamin. Ponadto, Gamekit ma prawo odmówić przyznania Nagrody w przypadku gdy Użytkownik posiada lub posiadał więcej niż 1 konto w serwisie, w Grach lub posiada wiele kont w Grach tego samego producenta lub dystrybutora. Gamekit również ma prawo odmówić przyznania Nagrody bez podania przyczyny.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo niezrealizowania Doładowania Gry i zwrotu Punktów na Konto Użytkownika w drodze aktualizacji Sumy Punktów, jeżeli dostawca Gry w trakcie terminu na Doładowanie Gry zmienił wartość Doładowania Gry na inną. Zwrot Punktów na Konto Użytkownika nastąpi w terminie do 30 dni.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich Punktów przyznanych Użytkownikowi w przypadku gdy Użytkownik podał błędne lub zmanipulowane dane podczas Rejestracji lub w trakcie Odbioru Nagrody.
  • Odbiór Nagrody nie jest możliwy w przypadku, gdy:
   • Rejestracja nastąpiła z zagranicznego (tj. innego niż polski) numeru IP,
   • Rejestracja nastąpiła z polskiego numeru IP, a następnie Użytkownik korzysta z Dogry.pl z zagranicznego (tj. innego niż polski) numeru IP,
   • Użytkownik, pomimo zobowiązania przez Dogry.pl nie dokonał weryfikacji zgodnie z pkt. IV.2.
 • Postanowienie końcowe
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do zakończenia przyznawania Punktów Użytkownikom oraz zastrzega sobie prawo do zakończenia umożliwienia Użytkownikom zdobywanie Punktów w każdym czasie.
  • Gamekit zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  • Punkty przypisane na Konto Użytkownika przed wejście w życie Regulaminu pozostają ważne do dnia 1 listopada 2016 r.