Je­dynie szcze­ry uśmiech i ser­ce po­mogą od­czy­tać naj­bar­dziej uk­ry­te myśli
sple­cione z pro­mieni Wschodzące­go Słońca."