Dam Szamana Heller 72lvl bez eq na Andros i Wojkę Body Z bojowcem na Etolin za Woja 35lvl z eq na Etolin/Samos z Bojowcem.