Renekton czy Nasus ? nasus tylko musisz lasthitować :d