Lagi przy strzelaniu albo internet albo slyby komputer