ile minut respi sie baron dragon blue red itp ile minut respi sie baron dragon blue red itp