Jak rozdac pkt na sp7 woja? Jak rozdac pkt na sp7 woja? Pomocy chcialbym nim koksic na arnekach