S.K.I.L.L. ESL One Katowice 2016? Czy gra S.K.I.L.L. Będzie na następnym ESL?