margonem umki na maga plis ?!? umki na maga plis szybka mam 43 maga